English version below

WIJ ZOEKEN!

Stuur voor 9 februari een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV naar directeur@wwsv.be

Wind en Watersport Vlaanderen is de unisportfederatie voor het zeilen en surfen in Vlaanderen. WWSV overkoepelt 28.000 sporters die sporten in meer dan 81 sportclubs.
De federatie begeleidt en ondersteunt haar clubs zodat recreatieve, competitieve en topsporters hun sport op een kwalitatieve manier kunnen beoefenen en beleven.

Als federatie promoot ze de sport en focust ze op het welzijn en de ontwikkeling van de clubs en hun leden, de atleten, de vrijwilligers en de medewerkers.

De Technisch Directeur Topsport

 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de realisatie van het beleid rond topsport op korte en lange termijn voor zeilen en surfen , gericht op zowel topresultaten als ontwikkelingsdoelstellingen.
 • Vertaalt dit beleid in ambitieuze en realistische jaarlijkse actieplannen die voorgelegd worden aan Sport Vlaanderen.
 • Ziet toe op de voortgang van de realisatie van de jaarplannen en stuurt bij waar nodig.
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van de budgetten en de opvolging ervan.
 • Staat in voor de rekrutering en aansturing van het team van het (topsport)technisch kader en het begeleidingsteam, en ziet toe op hun functioneren en ontwikkeling. De Technisch Directeur creëert hierbij ruimte voor authenticiteit en ‘ownership’.
 • Is verantwoordelijke voor een correcte uitvoering van het selectiebeleid voor de opname van atleten in de talent teams en Olympic teams.
 • Bewaakt een resultaatgerichte topsportcultuur met ‘winnen’ als norm, maar met respect voor de persoon en de belangen van de trainers/coaches en topsporters, waarover hij/zij de verantwoordelijkheid krijgt.
 • Versterkt het team met een netwerk aan experten en stuurt deze aan.
 • Werkt mee aan een degelijke communicatie over het topsportbeleid en de sporttechnische achtergronden en overwegingen, in nauwe afstemming met de verantwoordelijke communicatie en steeds binnen het kader van de federatiewerking.
 • Is verantwoordelijk voor voldoende doorstroming van jonge talenten naar talent teams en Olympic teams via talentdetectie en –ontwikkeling.
 • Is verantwoordelijke voor het bewaken van het draagvlak voor topsport binnen de federatiewerking , en de ruimere clubwerking met een performant en duurzaam beleid.
 • Zorgt voor het stimuleren van kennisdeling, -verwerving en -verankering binnen de eigen federatie.
 • Is verantwoordelijk voor de duurzame innovatie en kwaliteitsvolle medische begeleiding binnen de topsportwerking van de federatie.
 • Verzorgt de representatie en belangenbehartiging van het zeilen en surfen tijdens (inter)nationale topsportevenementen en kampioenschappen.
 • Is verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten inzake studies, werk, huisvesting, contacten met media en managers, en de organisatorische en administratieve randvoorwaarden hiervan.
 • Is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige omgeving op alle vlakken voor de trainers/coaches en topsporters.
 • Deze omschrijving is niet limitatief.

Profiel

 • Kan het beleid rond topsport zeilen en surfen uitwerken en realiseren, gericht op zowel topresultaten als ontwikkelingsdoelstellingen.
 • Beschikt als troef over een uitzonderlijke zeiltechnische expertise, in het bijzonder m.b.t. Olympisch zeilen, net als kennis van surfen op topniveau.
 • Is bij voorkeur een succesvolle coach of atleet met ervaring op internationaal niveau.
 • Kan mensen inspireren met uitdagende doelen en visie en beschikt in het bijzonder over het vermogen om atleten en coaches te motiveren tot het behalen van de hoogste doelen.
 • Is besluitvaardig.
 • Beschikt over excellente leiderschapskwaliteiten, gebaseerd op waarden zoals respect en eerlijkheid.
 • Beschikt over sterke communicatievaardigheden.
 • Zorgt voor een sterk draagvlak binnen de federatiewerking, het bestuursorgaan van WWSV en bij stakeholders zoals Sport Vlaanderen en BOIC.
 • Is in staat tot excellente samenwerking met de coördinator topsport en de Topsportcommissie.
 • Kan budgetten opmaken, opvolgen en beheersen.
 • Stelt hoge eisen aan zichzelf en staat daarom steeds open voor constructieve kritiek.
 • Kan zeer goed samenwerken met experten uit andere disciplines.
 • Heeft kennis van, en baseert zijn/haar sportwetenschappelijke aanpak op data.
 • Creëert ruimte voor authenticiteit, ‘ownership’ en ontwikkeling bij de sporters en coaches.
 • Kan ongehinderd jaarlijks “100+”-dagen van huis.
 • Beschikt over een netwerk binnen de internationale zeilwereld.
 • Spreekt bij voorkeur Nederlands/Engels/Frans.

Wind en Watersport Vlaanderen biedt

Een fulltime dienstverband of een passende aannemingsovereenkomst in een sportieve en ambitieuze omgeving.
Vele uitdagingen binnen de diverse programma’s richting Parijs 2024 en Los Angeles 2028.
Bij de functie passende arbeidsvoorwaarden en concurrentiële verloning. Een contract tot en met de Olympische Spelen van 2024 dat kan verlengd worden.

Na een eerste selectie volgt een gesprek waarin we zullen peilen naar je motivatie, competenties en ervaringen. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De subsidiëring van de functie van de Technisch Directeur Topsport is mede afhankelijk van een akkoord van Sport Vlaanderen, na advies van de Taskforce Topsport,
over de geschiktheid van de kandidaat.
Daarbij zal rekening gehouden worden met het functieprofiel, topsportervaring, pedagogische ervaring, elders verworven competenties en reeds eerder behaalde resultaten inzake topsport en visie op het toekomstig topsport beleid.

Interesse?

Herken jij je in dit profiel en heb je de kwaliteiten die wij zoeken?
Dan nodigen wij je graag uit om voor 9 februari 2021 een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV te sturen naar directeur@wwsv.be of per post naar Wind en Watersport Vlaanderen, t.a.v. Lescrauwaet Alain, Zuiderlaan 13, 9000 Gent.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Voor vragen over de functie-inhoud kan je vooraf contact opnemen via directeur@wwsv.be
Meer informatie over onze federatie op www.wwsv.be


WE’RE HIRING!

Please send us a personal statement along with your CV before the 9th of February 2021 to directeur@wwsv.be

Wind en Watersport Vlaanderen is the unisports federation for sailing and surfing in Flanders. WWSV coordinates 28,000 sportsmen and women who are active in more than 81 sports clubs. The federation guides and supports its clubs to allow recreational, competitive and elite sportsmen and women to practise and enjoy their sport in a qualitative manner.

As a federation, it promotes sports and focuses on the welfare and development of the clubs and their members, athletes, volunteers and staff.

Technical Director Elite sports

 • Is responsible for the development and realisation of the short- and long-term elite sports policy for sailing and surfing, aimed at both top results and development goals.
 • Translates this policy into ambitious and realistic annual action plans, including budgets, which are submitted to Sport Vlaanderen.
 • Supervises the progress of the realisation of the annual plans and adjusts where necessary.
 • Responsible for drawing up the budgets and the follow-up thereof.
 • Responsible for the recruitment and management of the team of the (elite sports) technical framework and the support team and supervises its functioning and development. The Technical Director creates space for authenticity and ‘ownership’.
 • Responsible for a correct execution of the selection policy for the inclusion of athletes in the Talent teams and Olympic teams.
 • Watches over a results-oriented elite sports culture with ‘winning’ as the norm, but with respect for the person and the interests of the trainers/coaches and elite sportsmen and women for whom he/she is responsible.
 • Strengthens the team with a network of experts and manages them.
 • Contributes to a proper communication about the elite sports policy and the technical sports backgrounds and considerations, in close coordination with the communication officer and always within the framework of the federation.
 • Responsible for sufficient transfer of young talents to Talent teams and Olympic teams through talent detection and development.
 • Responsible for monitoring the elite sports platform within the federation and the wider club operation through an effective and long-term policy.
 • Ensures the stimulation of information sharing, acquisition and anchoring (longterm policy) within the own federation.
 • Responsible for sustainable innovation and high-quality medical support within the elite sports operation of the federation.
 • Representation and protection of interests of sailing and surfing during (inter)national elite sports events and championships.
 • Responsible for reaching agreements in terms of studies, work, housing, contacts with media and managers, and the organisational and administrative preconditions.
 • Responsible for creating a safe environment in all fields for the instructors/coaches and elite sportsmen and women.
 • This description is not exhaustive.

Profile

 • Able to develop and realise the elite sports sailing and surfing policy, aimed at both top results and development goals.
 • Exceptional sailing technical expertise is a strength, in particular regarding Olympic sailing, as is knowledge of elite surfing.
 • Successful coach or athlete with experience on an international level is preferable.
 • Able to inspire people with challenging goals and vision and in particular has the ability to motivate athletes and coaches to reach the highest levels.
 • Is decisive.
 • Has excellent leadership qualities, based on values such as respect and honesty.
 • Has strong communication skills.
 • Ensures a strong platform within the federation operation, the managing body of WWSV and at stakeholders such as Sport Vlaanderen and BOIC.
 • Capable of excellent collaboration with the Elite sports coordinator and the Elite sports committee.
 • Able to draw up, follow up and manage budgets.
 • Places high demands on himself/herself which is why he/she is always open for constructive criticism.
 • Able to work very well with experts from other disciplines.
 • Has knowledge of, and bases his/her sport-scientific approach on data.
 • Creates space for authenticity, ‘ownership’ and development of the sportsmen and women and coaches.
 • Has no problem being away from home “100+” days.
 • Has a network in the international world of sailing.
 • Preferably speaks Dutch/English/French.

Wind en Watersport Vlaanderen offers

Full-time employment or an appropriate contracting agreement in a sporting and ambitious environment. Many challenges within the various programmes towards the Paris 2024 and Los Angeles 2028 (The Olympic Teams of ‘Wind en Watersport Vlaanderen’ have competed at the last 7 Olympic Games). Suitable employment conditions and competitive pay in keeping with the position. A contract until the 2024 Olympics which can be extended.

An interview follows a first selection during which we will assess your motivation, competences and experience. An assessment can be part of the selection procedure.

The subsidising of the position of Technical Director Elite sports in part depends on an agreement of Sport Vlaanderen, following advice of the Elite sports Taskforce, about the suitability of the candidate.
The job profile, elite sports experience, educational experience, competences acquired elsewhere, already achieved results in terms of elite sport and vision on future elite sports policy will be taken into account.

Interested?

Do you recognise yourself in this profile and do you have the qualities we are looking for?
If so, please send us a personal statement along with your CV before the 9th of February 2021 to directeur@wwsv.be or by post to Wind en Watersport Vlaanderen, attn. Lescrauwaet Alain, Zuiderlaan 13, 9000 Gent.

Your application will be handled with discretion.

Please contact us if you have questions about the job content via directeur@wwsv.be
More information about our federation is available on www.wwsv.be